Privacy Policy

www.aumidi.com

SAS Aumidi Immobilier

Type site: vastgoedmakelaar

Het doel van dit privacybeleid

Het doel van dit privacybeleid is de gebruikers van onze site te informeren over de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, alsmede de volgende informatie, indien van toepassing:

a. De persoonsgegevens die wij zullen verzamelen

b. Hoe wij de door ons verzamelde gegevens gebruiken

c. Wie heeft toegang tot de verzamelde gegevens?

d. De rechten van de gebruikers van de site

e. Het cookiebeleid van de site

Dit privacybeleid werkt in combinatie met de gebruiksvoorwaarden van onze site.

Toepasselijk recht

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) voldoet dit privacybeleid aan de volgende voorschriften.

Persoonsgegevens moeten:

a. rechtmatig, billijk en transparant ten aanzien van de betrokkene worden verwerkt (rechtmatigheid, billijkheid, transparantie);

b. voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en vervolgens niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden; verdere verwerking voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet beschouwd als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden (doelbinding);

c. adequaat, ter zake dienend en beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (minimalisering van de gegevensverwerking);

d. nauwkeurig zijn en, zo nodig, worden bijgewerkt; alle redelijke maatregelen moeten worden getroffen om de persoonsgegevens die, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te corrigeren (juistheid);

e. in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen langer worden bewaard voor zover zij uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de door de verordening vereiste technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden van het individu ten uitvoer worden gelegd.

De verwerking is slechts rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de volgende voorwaarden is voldaan:

a. de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

b. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden getroffen;

c. de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;

d. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

e. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

f. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, prevaleren, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Voor inwoners van de staat Californië is dit privacybeleid bedoeld om te voldoen aan de California Consumer Privacy Act (CCPA). In geval van tegenstrijdigheden tussen dit document en de CCPA is de nationale wetgeving van toepassing. Indien wij inconsistenties vaststellen, zullen wij ons beleid wijzigen om te voldoen aan de desbetreffende wetgeving.

Toestemming

Gebruikers gaan ermee akkoord dat door het gebruik van onze site, zij instemmen met:

a. de bepalingen en voorwaarden in dit privacybeleid; en

b. het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van de in dit beleid opgesomde gegevens.

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen:

Wij verzamelen, bewaren of gebruiken geen gebruikersgegevens op onze site.

Indien wij uw gegevens moeten verzamelen, zullen wij ervoor zorgen dat wij u vooraf op de hoogte brengen van deze gegevensverzameling.

Cookiebeleid

Een cookie is een klein bestand dat door de website op de harde schijf van een gebruiker wordt opgeslagen. Het doel ervan is gegevens te verzamelen over de surfgewoonten van de gebruiker.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze site:

a. Functionele cookies

Wij gebruiken deze om eventuele selecties die u op onze site maakt te onthouden, zodat deze worden opgeslagen voor toekomstige bezoeken.

b. Analytische cookies

Dit stelt ons in staat het ontwerp en de functionaliteit van onze site te verbeteren door gegevens te verzamelen over de inhoud die u opent en gebruikt tijdens uw gebruik van onze site.

U kunt ervoor kiezen om telkens een bericht te ontvangen wanneer een cookie wordt verzonden. U kunt er ook voor kiezen cookies in uw webbrowser volledig uit te schakelen, maar dit kan de kwaliteit van uw gebruikerservaring aantasten.

Cookies van derden

Wij kunnen cookies van derden op onze site gebruiken voor de volgende doeleinden:

a. Voorkeuren van gebruikers monitoren om advertenties af te stemmen op hun interesses.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om te blijven voldoen aan de wet en om eventuele wijzigingen in ons gegevensverzamelingsproces weer te geven. Wij raden onze gebruikers aan ons beleid van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat zij op de hoogte zijn van eventuele updates. Indien nodig kunnen wij gebruikers per e-mail op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid.

Neem contact op met:

Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via het volgende formulier:

06 98 12 29 03

[email protected]

22 Allée du Cassieu, 11400, Castelnaudary

Ingangsdatum: 20 november 2021

 

Menno van Veenendaal
Tel +33 6 98 12 29 03

Véronique van Veenendaal-Hagen  
Tel +33 6 98 17 72 92

Folge uns

© 2022 Aumidi Immobilien